Parafia pw. Chrystusa Króla w SulęcinkuInformacje dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej - POBIERZ

Chrzest święty

Chrzest św. jest fundamentem życia chrześcijańskiego, umożliwiając przyjmowanie pozostałych sakramentów. Udzielany jest na Mszy św., co podkreśla jego związek z Eucharystią.

Czas i miejsce chrztu

Dziecko przyjmuje chrzest w kościele parafialnym rodziców. W przypadku chrztu w innym kościele, należy uzyskać zgodę swojego proboszcza.

Zgłoszenie chrztu

Aby ochrzcić dziecko należy zgłosić sie w biurze parafialnym, najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu, w celu ustalenia terminu. Dziecko do chrztu zgłasza przynajmniej jeden z rodziców.

Dokumenty

- odpis aktu urodzenia dziecka,
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub był poza parafią),
- świadectwo ślubu cywilnego, jeśli rodzice zawarli tylko taki związek.
Jeśli rodzice dziecka żyją w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny lub bez zobowiązań prawnych), a praktykują swoją wiarę w tym co dla nich możliwe, żąda się oświadczenia na piśmie od rodziców i chrzestnych, będącego zobowiązaniem do wychowania dziecka w wierze katolickiej.

Kiedy odmawia się chrztu

Nie udziela się chrztu, jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze. W takim przypadku odkłada się sakrament, wyjaśniając rodzicom przyczynę decyzji

Dzieci, które nie otrzymały sakramentu chrztu, a ukończyły 7 rok życia i uczestniczą w katechezie szkolnej przygotowując się do przyjęcia Komunii św., otrzymują chrzest miesiąc przed I Komunią świętą.

Rodzice chrzestni

Wymagania wobec rodziców chrzestnych:
- ukończone 16 lat,
- przyjęty sakrament bierzmowania,
- praktykowanie wiary zgodnie z nauką Kościoła.
Rodzicem chrzestnym nie może być osoba żyjąca w związku niesakramentalnym oraz młodzież, która nie uczestniczy w katechizacji. Chrzestni spoza parafii, dostarczają zaświadczenie z parafii zamieszkania, o praktykowaniu wiary.Eucharystia

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie Chrystus.

Określenia Eucharystii

Eucharystia jest dziękczynieniem składanym Bogu. Inne nazwy to:
- Wieczerza Pańska,
- Łamanie Chleba,
- Zgromadzenie eucharystyczne,
- Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana,
- Najświętsza Ofiara,
- Święta i Boska liturgia,
- Komunia - ponieważ jednoczy nas z Chrystusem,
- Msza św. - ponieważ liturgia kończy się posłaniem wiernych (missio), aby pełnili wolę Bożą w codziennym życiu.

Pierwsza Komunia św.

Po raz pierwszy do Komunii św. przystępują dzieci z klas 3 szkoły podstawowej. Pośrednie przygotowanie do Komunii św. dokonuje się w szkole. Przygotowanie bezpośrednie i liturgiczne dokonuje się w parafii zamieszkania dziecka. Miejscem przyjęcia pierwszej Komunii św. jest parafia zamieszkania dziecka.

Dokumenty

Do przyjęcia pierwszej Komunii św. wymagana jest:
- metryka chrztu dziecka, jeśli było ochrzczone poza parafią,
- zgoda proboszcza miejsca zamieszkania dziecka, jeśli do pierwszej Komunii św. ma przystąpić poza własną parafią.

Obowiązek przyjmowania Komunii św.

Kto przystąpił do Pierwszej Komunii św. ma obowiązek przyjmować ten sakrament przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym.

Post eucharystyczny

Przed przyjęciem Komunii św. należy zachować jednogodzinny post. Postu nie łamie spożywanie wody oraz przyjmowanie lekarstw. Chorzy o osoby w podeszłym wieku mogą przyjmować Komunię św. bez zachowania wymaganego postu.

Kto nie może przystępować do Komunii św.

Do Komunii św. nie mogą przystępować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych.

Uczestnictwo w Eucharystii

Udział we Mszy św. jest obowiązkiem każdego katolika. Opuszczanie Mszy św. z własnej winy jest grzechem ciężkim. Ważne uczestnictwo we Mszy św. wymaga obecności fizycznej od początku do końca, czyli od znaku krzyża na rozpoczęcie do błogosławieństwa na zakończenie. Pełny udział we Mszy św. związany jest z przyjęciem Komunii św. Osoby, które z powodu złego stanu zdrowia lub podeszłego wieku nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, mogą korzystać z transmisji Mszy św. w radio lub telewizji. Mogą również korzystać z posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ustanowionych po to, by Eucharystię zanieść chorym do ich domu.

Postawy na Mszy św.

Uczestnicy Eucharystii winni zachować jednolita postawę, będącą znakiem jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty.

Postawa stojąca
- od wejścia kapłana do kolekty włącznie (kolekta - modlitwa przed czytaniami mszalnymi),
- w czasie śpiewu przed Ewangelią,
- w czasie wyznania wiary i modlitwy powszechnej,
- od wezwania: Módlcie się, aby... aż do Baranku Boży, z wyjątkiem modlitwy epikletycznej i słów przeistoczenia,
- w czasie modlitwy po Komunii u zakończenie Mszy św.

Postawa siedząca
- w czasie czytań i psalmu responsoryjnego,
- w czasie homilii,
- w czasie przygotowania darów,
- w czasie rozdzielania Komunii św.

Postawa klęcząca
- w czasie modlitwy epikletycznej i przeistoczenia (wierni wstają przed aklamacją po przeistoczeniu, a więc przed słowami: Oto wielka tajemnica wiary)
- na słowa: „Oto Baranek Boży”.

Osoby starsze, słabe i chore mogą siedzieć podczas całej Mszy św.

Znak pokoju

Znaki pokoju przekazuje się najbliżej stojącym osobom przez skłon głowy lub podanie ręki - w zależności od zwyczaju panującego w parafii.


Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Przez bierzmowanie wierni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i jako świadkowie Chrystusa zobowiązani są do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Przygotowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 3 lata (etap uczęszczania do gimnazjum). Oprócz katechezy szkolnej odbywa się ono w grupach podczas spotkań w parafii.

Udzielanie sakramentu

Sakramentu udziela się młodzieży która kończy gimnazjum. Liturgia sakramentu odbywa się zasadniczo w parafii kandydata. W uzasadnionych przypadkach bierzmowania udziela się poza parafią zamieszkania.
Dorosłym udziela się tego sakramentu kilka razy w roku w katedrze poznańskiej.
Szafarzem sakramentu jest biskup.

Wymagania

Od kandydatów wymaga się:
- regularnego uczestnictwa we Mszach św. w niedziele i święta,
- regularnego przystępowania do sakramentu pokuty,
- uczestnictwa w katechezie szkolnej,
- udziału w spotkaniach przygotowujących do bierzmowania,
- uczestnictwa w nabożeństwach,
- odpowiedzialnego zachowania w kościele i na spotkaniach.
Kandydat wybiera sobie imię świętego lub błogosławionego patrona, którego pragnie naśladować w swoim życiu i apostolstwie. Może również pozostać przy imieniu chrzcielnym.

Dokumenty

Do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej wymagane są następujące dokumenty:
- metryka chrztu,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Świadek

Osoba, która przyjęła już sakrament dojrzałości, prowadząca życie chrześcijańskie, wybrana przez kandydata do bierzmowania. Jeśli to możliwe, jest nim jeden z rodziców.


Małżeństwo

Małżeństwo nie jest zwykłą umową ale sakramentem, będącym dla małżonków źródłem łaski Bożej.
Małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa.

Przygotowanie do małżeństwa obejmuje

- udział w katechezie przedmałżeńskiej,
- uczestnictwo w poradni rodzinnej,
- przystąpienie do sakramentu pokuty - 2 razy.

Sposób zawarcia małżeństwa

Małżeństwo osób ochrzczonych lub gdy przynajmniej jedna ze stron została ochrzczona w Kościele katolickim zawierane jest według formy kanonicznej określonej przez Kodeks Prawa Kanonicznego.

Małżeństwo, ze względu na dobro małżonków, powinno posiadać także skutki cywilne.

Ślub kościelny zawiera się po uprzednim zawarciu kontraktu cywilnego lub równocześnie z kontraktem cywilnym jako tzw. ślub konkordatowy

Liturgia sakramentu sprawowana jest podczas Mszy św.

Miejsce zawarcia małżeństwa

- parafia narzeczonej lub narzeczonego, gdzie jedno z nich mieszka przynajmniej miesiąc,
- inna parafia niż miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych, po uzyskaniu zgody biskupa lub własnego proboszcza.

Miejsce zawarcia małżeństwa

Małżeństwo można zwierać podczas całego roku kościelnego. W sytuacji gdy ślub miałby się odbyć w piątek lub w okresie Wielkiego Postu, należy przypomnieć nowożeńcom o szczególnym charakterze tego czasu.

Formalności w biurze parafialnym

Termin ślubu można uzgodnić z dużym wyprzedzeniem. Rezerwacje Mszy św. ślubnych na rok następny, przyjmowane są od września roku poprzedzającego.

Narzeczeni zgłaszają się 3 miesiące przed ślubem, po uprzednim uzgodnieniu spotkania z ks. proboszczem.

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty,
- aktualna metryka chrztu do ślubu (z datą do 3 miesięcy wstecz), jeśli chrzest był poza parafią zawarcia małżeństwa,
- świadectwo bierzmowania (zwykle wpisane jest na metryce chrztu),
- ostatnie świadectwo katechizacji,
- zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej,
- zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach poradni rodzinnej,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne, tzw. ślub konkordatowy (zaświadczenie ważne jest 3 miesiące),
- akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
- w przypadku wdowca lub wdowy, świadectwo zgonu współmałżonka.